Volg ons:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:
Uitsluiting aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.
Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Het eventueel door ons gegeven advies is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Het advies is vrijblijvend en mag nimmer worden opgevat als medische diagnose, medisch consult of bindend voorschrift. Met aanvragen van een consult en/of verkrijgen van online advies bent u geen patient van Haarkliniek en kunt u geen gebruik maken van de klachtenprocedure en/of -commissie van de Haarkliniek.
Haarkliniek houdt zich het recht voor uw vragen geheel, gedeeltelijk of niet te beantwoorden. Antwoorden kunnen niet afgedwongen worden.
Uw aanvraag via het het anvraagformulier wordt beoordeeld door de assistent-tricholoog en waar nodig door de arts. Het insturen van het aanvraagformulier betekent niet dat u recht verwerft op een persoonlijk consult. Uitsluitend Haarkliniek beroordeelt wie voor een persoonlijk consult in aanmerking komt.

Assistent-tricholoog.
Een consult/haarwortelonderzoek door de assistent-tricholoog is geen medisch consult. De assitent-tricholoog heeft geen BIG registratie. Het advies en de uitslag behelst geen medische diagnose. Door een consult bij de assistent-tricholoog bent u geen patient van de haarkliniek en verwerft u niet de rechten van patienten van de haarkliniek. U bent uitgesloten van de klachtenprocdure/klachtencommissie van de haarkliniek.

Afspraak wijzigen/annuleren
Afspraken (behandeling, consult, haarwortelonderzoek, intake) kunnen uiterlijk tot 48 uur tevoren gewijzigd/geannuleerd worden.(via afspraak@haarkliniek.com). Voor het wijzigen van een afspraak wordt Eur 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Voor wijzigingen /annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen ongeacht de reden tot annulering/wijziging.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.